Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Mateřská škola Olešná > Dokumenty MŠ

 

Dokumenty

 ochrana_zdravi_ms.pdf

příloha_čestné_prohlášení.pdf

Školní řád

 

 

 

 

 

 

                      Správce osobních údajů

                      Mateřská  škola Olešná

Příspěvková organizace

Olešná 122

580 01 Havlíčkův Brod

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Radomír Tomandl

Lípa 216, 582 57 Lípa

Tel. č. 602 459 546

Email: poveroou@seznam.cz

ID DS fstv9ad

 

 

Plnění informační povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Mateřská škola Olešná zpracovává osobní údaje (OÚ) žáků a jejich zákonných zástupců (subjektů údajů) v rámci:

§  plnění právních povinností – především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), a dle platných zákonů – vedení školské dokumentace a evidence bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (v rozsahu správní řízení o přijetí, správní řízení o individuálním vzdělávání, školní matrika, evidenční list dítěte, třídní kniha, kniha úrazů, záznam o úrazu, seznámení se školním řádem aj.),

 

§  oprávněných zájmů – vedení kontaktních informací, vedení jmenných seznamů žáků, vytváření diplomů a osvědčení, provoz kamerového systému z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti, vedení odesílatelů v podacím deníku,

 

§  a se souhlasem subjektů údajů – pořizování fotografií a kamerového záznamu za účelem informovat o činnostech školy, poskytování osobních údajů organizátorům soutěží aj. 

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, převážně se jedná o identifikační a kontaktní údaje, popisné údaje vztahující se ke vzdělávání či úrazu dítěte a citlivé údaje o zdravotním stavu dítěte.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůty uchovávání osobních údajů jsou vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřním předpisu školy (Spisovém a skartačním řádu). Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování jsou osobní údaje archivovány nebo skartovány.

 

 

Příjemci a místo zpracování osobních údajů

Mateřská škola Olešná předává dalším subjektům osobní údaje tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), pokud to je nezbytné pro ochranu práv subjektů (soud), nebo pokud s tím subjekt údajů souhlasí (např. veřejná publikace).

Zpracovávání osobních údajů je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti OÚ dle aktuálních právních předpisů. Dané zpracování osobních údajů je prováděno v budově školy a v České republice.

Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Olešná dostatečně organizačně i technicky zabezpečuje jejich ochranu, aby zamezila neoprávněnému přístupu k osobním údajům a aby zamezila riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů. Mlčenlivost zaměstnanců je zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., v pracovních smlouvách a ve vnitřním předpisu školy. K osobním údajům mají zaměstnanci přístup dle jejich pracovní náplně. Ochrana osobních údajů je také zajištěna prostřednictvím uzamykatelného a monitorovaného vstupu, v uzamykatelných úschovných zařízeních a pomocí umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Osobní údaje v elektronické formě jsou chráněny uživatelským účtem a heslem, které má stanovené specifické bezpečnostní náležitosti.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu OÚ, zejména Obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR). Mezi základní práva patří:

§     právo na přístup k OÚ 

§     právo na opravu/úpravu OÚ

§     právo na výmaz OÚ 

§     právo přenositelnosti OÚ 

§     právo vznesení námitky vůči zpracování OÚ 

§     případně právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ       

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se subjekt údajů může obrátit se stížností.

 

V Olešné dne 22. 5. 2018                                                                  Dana  Pelikánová  – ředitelka školy

 

 

 

Řád školní jídelny

 

ŠVP PV Svět kolem nás 

 

Vyhlaska Materske skoly Olesna 2017

 

 

 

 

 

Desatero pro předškoláky