Kronika obce Olešná

Tato stránka slouží k publikaci kroniky obce Olešná. V současné době se snažím o digitalizaci kroniky z období 1927-1984. Rád bych, aby tato kronika byla kompletně digitalizována a zachována pro příští generace. Neboť jak je v úvodu psáno "... aby ti jež po nás přijdou mohli zde nalézti poučení i výstrahu".

1927-1984

Obal

Úvod

1. strana

2. strana

3. strana

4. strana

5. strana

6. strana

7. strana

8. strana

9. strana

10. strana

11. strana

12. strana

13. strana

14. strana

15. strana

16. strana

17. strana

18. strana

19. strana

20. strana

21. strana

22. strana

23. strana

24. strana

25. strana

26. strana

27. strana

28. strana

29. strana

30. strana

31. strana

32. strana

33. strana

34. strana

35. strana

36. strana

37. strana

38. strana

39. strana

40. strana

41. strana

42. strana

43. strana

44. strana

45. strana

46. strana

47. strana

48. strana

49. strana

50. strana

51. strana

52. strana

53. strana

54. strana

55. strana

56. strana

57. strana

58. strana

59. strana

60. strana

61. strana

62. strana

63. strana

64. strana

65. strana

66. strana

67. strana

68. strana

69. strana

70. strana

71. strana

72. strana

73. strana

74. strana-chybí

75. strana-chybí

76. strana

77. strana

78. strana

79. strana

80. strana

81. strana

82. strana

83. strana

84. strana

85. strana

86. strana

87. strana

88. strana

89. strana

90. strana

91. strana

92. strana

93. strana

94. strana

95. strana

96. strana

97. strana

98. strana

99. strana

100. strana

101. strana

102. strana

103. strana

104. strana

105. strana

106. strana

107. strana

108. strana

109. strana

110. strana

111. strana

112. strana

113. strana

114. strana

115. strana

116. strana

117. strana

118. strana

119. strana

120. strana

121. strana

122. strana

123. strana

124. strana

125. strana

126. strana

127. strana

128. strana

129. strana

130. strana

131. strana

132. strana

133. strana

134. strana

135. strana

136. strana

137. strana

138. strana

139. strana

140. strana

141. strana

 

 
         
         

Další dobové dokumenty

Obec Olešná žádá občany naší obce o zapůjčení různých dobových dokumentů, které se týkají událostí v obci a okolí. Rádi bychom zde umístili dokumenty našich předků v elektronické podobě.

Název dokumentu Rok
Příspěvek k historii zdejšího lihovaru

1935

Berní rula

1654

Gruntovní kniha

1777

Odhadovaný počet dětí po otevření školy  
Počet dětí ve škole

1946 - 1947

Počet dětí ve škole

1948 - 1952

Přízviska na čp. 29  
Robotní seznam

1777

Seznam obcí pro školu  
Soupis poddaných

1651

Stabilní katastr

1838

Tereziánský katastr

1756

Urbář

1591

Světelský urbář

1591

Protokol z jednání o novostavbě obecní školy ve Skuhrově 1_část

1947

Protokol z jednání o novostavbě obecní školy ve Skuhrově 2_část

1947

   
   
   

Z historie obce Olešná

             Dobu založení obce Olešná není možné bezpečně zjistit. Je však možné usoudit, že se jedná o obec velmi starou, neboť leží nedaleko bývalé Haberské zemské stezky, která vedla z Prahy do Jihlavy a dále přes Znojmo do Rakouska.

 Druhá stezka zvaná Kejžlická se křížila mezi obcemi Skuhrov a Olešná se zemskou stezkou od Prahy. Obec měla důležitost při střežení této křižovatky, neboť zdejší hraniční lesy skrývaly loupeživé tlupy, které okrádaly povozy obchodníků putujících po obchodních stezkách. Osada v historii trpěla vpády nepřátel. Roku 1278 tudy táhl se svým vojskem Rudolf Habsburský, poté následovaly husitské války.V lednu 1421 táhl krajem král Zikmund a u Německého Brodu byl dostižen vojsky Jana Žižky a zde byl poražen.Vlastníkem obce Olešná v této době byl Hynek ze Žlebů a po roce 1509 přešla obec do majetku Mikuláše Trčky z Lípy.

            Za třicetileté války krajem procházela švédská vojska.V roce 1651 měla Olešná, dle farních zápisů, 46 obyvatel. Tito lidé pracovali převážně na polích u sedláků, kteří je nutili pracovat těžce jen za stravu a propůjčení kousku meze čí louky. Proto byl v roce 1848 přijat s velkým nadšením výnos o zrušení roboty.

V roce 1870 pracoval v obci tkadlec, kovář a kolář. Ostatní obyvatelé byli nadále dáni napospas sedlákům. Později někteří obyvatelé začali pracovat v Německém Brodě a to hlavně ve stavebnictví. Tato situace trvá i po založení první republiky.

Druhá světová válka nepřinesla obci žádné větší újmy na majetku ani na životech.

 Po válce se v obci formují ve volbách strany lidovců a národních socialistů. Tato situace trvá i v době, kdy se hovoří o socializaci vesnice. V obci se nedaří založit JZD, přestože tehdejší vedení státu o to usiluje vysíláním agitátorů do obce.

Odpor k založení trvá do roku 1958, kdy je v Olešné založeno Jednotné zemědělské družstvo mající za úkol hospodařit na velkých celcích za účasti místních rolníků.

Vzhledem k tomu, že do čela JZD jsou zvolení funkcionáři, kteří nejsou vhodní pro tehdejší režim KSČ, jsou ze strany tohoto režimu prováděny podvratné akce, které mají za úkol rozvrátit hospodaření družstva pod vedením lidovců.

 V obci jsou zakládány požáry a za nepřátelskou činnost je tehdejší vedení JZD odsouzeno k vysokým trestům. Poté se situace v obci uklidňuje a lidé si uvědomují, že musí jít cestou, která je tehdejším režimem daná.V akcích "Z" jsou prováděny úpravy obce, vybudováni vodovodu a kanalizace, neupravená náves se mění v park, je postavena prodejna a vybudováno koupaliště. V roce 1974 bylo přikročeno ke stavbě kulturního domu a v roce 1976 byl předán do užívání.V obci se rozrůstá bytová výstavba, je vybudován sportovní areál a do Olešné přicházejí noví obyvatelé většinou jako chalupáři.

 Po roce 1989 družstvo přešlo na dobře hospodařící akciovou společnost Solmilk, ve které je zaměstnána většina obyvatel a někteří dojíždí do různých zaměstnání v Havlíčkově Brodě a někteří soukromě hospodaří.

Z kroniky Sboru požární ochrany v Olešné, z knihy Historie dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod čerpal a sestavil kronikář hasičského sboru Olešná Jan Sviták.

 

 

Patka_obec_Olešná